Συντήρηση καυστήρα

Η τακτική συντήρηση του καυστήρα είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τη διάρκεια ζωής του καυστήρα, όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο ετήσιος έλεγχος του καυστήρα φυσικού αερίου ή πετρελαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων και αστοχιών. Η έγκαιρη συντήρηση συντελεί στην καλύτερη λειτουργία του καυστήρα και την καλύτερη απόδοση του.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό του καυστήρα, τον καθαρισμό φίλτρων, αλλαγή μπεκ, τον έλεγχο σωστής λειτουργίας των σωμάτων θέρμανσης, τον έλεγχο εκπομπών καυσαερίων και την έκδοση φύλλου συντήρησης.

Καλύτερη περίοδος για τη συντήρηση ενός καυστήρα είναι ιδανικά η Άνοιξη, καθώς υπάρχει άφθονος χρόνος για τον εντοπισμό προβλημάτων και βλαβών πριν την έναρξη του επόμενου Χειμώνα.