Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

  • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου, φυσικού υγραερίου και πετρελαίου
  • Καθαρισμός λέβητα
  • Εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου & αερίου
  • Εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου
  • Ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης
  • Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού
  • Έκδοση φύλλου συντήρησης (κάρτα καυσαερίου)
  • Έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας της εσωτερικής εγκατάστασης
Τρόπος λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας

Η EKTOR-thermansi είναι σε θέση να παρέχει μελέτες θέρμανσης, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις καυστήρων, καθώς και λύσεις αυτοματισμού θέρμανσης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και η παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου λειτουργίας της EKTROR-thermansi. Η πολυετής εμπειρία σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις καυστήρων και η κατοχή άδειας εγκαταστάτη καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθιστά την EKTOR-thermansi αξιόπιστο συνεργάτη.

Εγκατάσταση λέβητα

Έχοντας άρτια τεχνική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου, υγραερίου, πετρελαίου.

Αυτοματισμοί θέρμανσης

Λύσεις αυτοματισμού θέρμανσης με σκοπό των περιορισμό των απωλειών, την εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους.

Συντηρήσεις Καυστήρων

Η τακτική συντήρηση του καυστήρα είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τη διάρκεια ζωής του καυστήρα, όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας και απαιτείται από την Ελληνική νομοθεσία.